Τελική ημερίδα προγράμματος Interreg FOR-PRO

Την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του έργου «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» με ακρωνύμιο FOR – PRO, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας … Continue reading Τελική ημερίδα προγράμματος Interreg FOR-PRO