Ερπετά και Αμφίβια

A/A Είδος Υποτάξη Τάξη Ελληνική Ονομασία Αγγλική ονομασία
Αμφίβια
1 Bufo bufo (Linnaeus, 1758) Anura  Φρύνος (κοινός) Common toad
2 Pseudepidalea viridis (Laurenti, 1768) Anura Πράσινος Φρύνος Green toad
3 Bombina bombina (Linnaeus, 1761) Anura Κοκκινομπομπίνα Fire-bellied toad
4 Bombina variegata (Linnaeus, 1758) Anura Κιτρινομπομπίνα Yellow-bellied toad
5 Hyla arborea (Linnaeus, 1758) Anura Δενδροβάτραχος Common tree frog
6 Pelophylax bedriagae (Camerano,1882) Anura Βάτραχος του Μπεντριάγκα Levant water frog
7 Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) Anura Βαλτοβάτραχος Marsh frog
8 Rana dalmatina (Bonaparte,1840) Anura Ευκίνητος Βάτραχος Agile frog
9 Rana graeca (Boulanger, 1891) Anura Ελληνικός Βάτραχος Stream frog
10 Rana temporaria (Linnaeus, 1758) Anura Κοινός Eυρωπαϊκός Bάτραχος Grass frog
11 Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) Urodela Σαλαμάνδρα Fire salamander
12 Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) Urodela Τρίτων ο Κοινός Smooth newt
13 Triturus karelinii (Strauch, 1870) Urodela Ανατολικός Χτενοτρίτωνας Southern crested newt
Ερπετά
1 Testudo (Eurotestudo) hermanni (Gmelin, 1789) Testudines Μεσογειακή Χελώνα Herman’s tortoise
2 Testudo graeca (Linnaeus,1758) Testudines Ελληνική Χελώνα Spur-thighed tortoise
3 Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833) Testudines Γραμμωτή Νεροχελώνα Balkan terrapin
4 Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) Testudines Στικτή Νεροχελώνα European pond terrapin
5 Anguis fragilis Linnaeus, 1758 Lacertilia Squamata Κονάκι Slow worm
6 Cyrtopodion kotschyi (Steindachner, 1870) Lacertilia Squamata Κυρτοδάκτυλος Kotschy’s gecko
7 Pseudopus apodus (Pallas, 1775) Lacertilia Squamata Τυφλίτης European glass lizard
8 Darevskia (Lacerta) praticola (Eversmann, 1834) Lacertilia Squamata Ποντιακή Σαύρα Meadow lizard
9 Lacerta trilineata Bedriaga, 1886 Lacertilia Squamata Τρανόσαυρα Balkan green lizard
10 Lacerta viridis (Laurenti, 1768) Lacertilia Squamata Πράσινη Σαύρα Green lizard
11 Podarcis erhardii (Bedriaga, 1876) Lacertilia Squamata Σιλιβούτι Erhard’s wall lizard
12 Podarcis muralis (Laurenti, 1768) Lacertilia Squamata Τοιχογουστέρα Common wall lizard
13 Podarcis tauricus (Pallas, 1814) Lacertilia Squamata Γουστέρα του Ταύρου Balkan wall lizard
14 Ophisops elegans (Ménétriés, 1832) Lacertilia Squamata Οφίσωψ Snake-eyed lizard
15 Ablepharus kitaibelii (Bibron & Bory, 1833) Lacertilia Squamata Αβλέφαρος Snake-eyed skink
16 Eryx jaculus (Linnaeus, 1758) Ophidia Squamata Έρυξ Sand boa
17 Typhlops vermicularis (Merrem, 1820) Ophidia Squamata Τυφλίνος Worm snake
18 Coronella austriaca Laurenti, 1768 Ophidia Squamata Στεφανοφόρος Smooth snake
19 Dolichophis (Coluber) caspius (Gmelin, 1789) Ophidia Squamata Έφιος Large whip snake
20 Elaphe sauromates (Pallas, 1814) Ophidia Squamata Θρακικός Λαφιάτης Blotched snake
21 Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804) Ophidia Squamata Σαπίτης Montpellier snake
22 Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Ophidia Squamata Νερόφιδο Grass snake
23 Natrix tessellata (Laurenti, 1768) Ophidia Squamata Λιμνόφιδο Dice snake
24 Platyceps (Coluber) najadum (Gmelin, 1789) Ophidia Squamata Σαΐτα Dahl’s whip snake
25 Telescopus fallax (Fleischmann, 1831) Ophidia Squamata Αγιόφιδο Cat snake
26 Zamenis (Elaphe) longissimus (Laurenti, 1768) Ophidia Squamata Λαφίτης του Ασκληπιού Aesculapian snake
27 Zamenis (Elaphe) situla (Linnaeus, 1758) Ophidia Squamata Σπιτόφιδο Leopard snake
28 Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) Ophidia Squamata Οχιά Nose-horned viper
29 Montivipera xanthina (Gray, 1849) Ophidia Squamata Οθωμανική Οχιά Ottoman viper