Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ Φ.Ι.Χ. ΤΥΠΟΥ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την προμήθεια ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα   9:00 π.μ., στα γραφεία…

Προκήρυξη διαγωνισμού “Προμήθεια οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα”

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την…

Δελτίο Τύπου: Ο μοναδικός πληθυσμός του μαυρόγυπα ξανά σε κίνδυνο

Μπροστά σε δύο νεκρούς μαυρόγυπες, έναν στικταετό και μία αγριόγατα βρέθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο δύο υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και η χειρίστρια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για την ανίχνευση δηλητηριασμένων δολωμάτων…

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ) ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής και μέσης τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί…

Προκήρυξη Σύμβασης για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής και μέσης τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος,…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έως τις 19…

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με…

Διευκρινήσεις για την διακήρυξη προμήθειας ενός οχήματος τύπου ΦΙΧ 4χ4

043_21_01_2021_Διευκρινήσεις_Διακήρυξη_Όχημα_4χ4_signedDownload