Δασική διαχείριση

Η διαχείριση των δασών είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή, καθώς συμβάλει δραστικά στη διατήρηση της ετερογένειας του τοπίου η οποία ευνοεί πολλούς οργανισμούς. Αρμόδιο για τη δασική διαχείριση στο ΕΠ είναι το Δασαρχείου Σουφλίου.

 

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εφαρμογή η τέταρτη σε σειρά Διαχειριστική Μελέτη δεκαετούς διάρκειας, η οποία λαμβάνει υπ’ όψη την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει η περιοχή για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και κυρίως για την προστασία των πουλιών. Στόχος της είναι να συμβάλλει στην αειφορική οργάνωση των συντελεστών λειτουργίας και διαχείρισης του δάσους ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, αλλά και του ίδιου του δάσους, με τη δημιουργία ευκαιριών δασικής αναψυχής, καθώς και με τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και του ρόλου του δάσους σε ότι αφορά την προστασία των εδαφών, της χλωρίδας και πανίδας, των υδατικών πόρων, την αντιπλημμυρική προστασία, τη ρύπανση κλπ. Βασικός άξονας είναι ο σεβασμός και η προστασία των τοπίων, η διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσα στις οποίες θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν οι πληθυσμοί των αρπακτικών πουλιών, καθώς και η διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

Tο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου είναι υπό διαχείριση, σύμφωνα με όσα επιτάσσει η Δασοπονική Επιστήμη, από το έτος 1970 οπότε και συντάχθηκε η πρώτη Διαχειριστική μελέτη. Μέχρι το έτος 1970 η εκμετάλλευση των δασών της περιοχής γινόταν χωρίς σχέδιο και χωρίς να ασκείται καμία συστηματική διαχείριση. Από το 1969, με την εφαρμογή στην περιοχή της Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών (ΚΕΔ) η διαχείριση του δάσους άρχισε να ασκείται επί τη βάσει Διαχειριστικών Μελετών και Πινάκων Υλοτομίας για τα ενδιάμεσα έτη από τη λήξη μέχρι την έναρξη της επόμενης Διαχειριστικής Μελέτης.

 

Για το σκοπό αυτό μέχρι σήμερα έχουν συνταχθεί και εφαρμοστεί τεσσερις (4) Διαχειριστικές Μελέτες, η πρώτη για την περίοδο 1969-1978, η δεύτερη για την περίοδο 1982-1991, η τρίτη για την περίοδο 1992-2001 και η τέταρτη που είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα, για την περίοδο 2005-2014.

 

Μέχρι και τις αρχές του 1990 οι προτεραιότητες της δασικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο εστιαζόταν στην αξιολόγηση των παραγωγικών πόρων του δάσους και την αποτελεσματική τους διαχείριση. Οι περιβαλλοντικές αλλαγές που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, όπως η μείωση της βιοποικιλότητας, η αποδάσωση, η απορύθμιση του κλίματος και η αναγκαιότητα προστασίας των εδαφών και των υδατικών αποθεμάτων έχουν μετατοπίσει σταδιακά τη δασική πολιτική προς την αειφορική ανάπτυξη και τη διαχείριση πολλαπλών σκοπών εγκαταλείποντας τη άποψη ότι τα δάση υπάρχουν μόνο για εκμετάλλευση και ξυλοπαραγωγή.

 

Στην Διαχειριστική Περίοδο 1992-2001, ο σκοπός της δασοπονίας ήταν μικτός (παραγωγή ξύλου και προστασία) και αφορούσε κυρίως την ικανοποίηση γενικότερων αναγκών, όπως την ικανοποίηση των περιοίκων και του λοιπού πληθυσμού σε δασικά προϊόντα, την αύξηση της δασικής παραγωγής καθώς και την προστασία των αρπακτικών πτηνών που διαβιούν στην περιοχή.  Για το λόγο αυτό, μετά τον καθορισμό των πυρήνων προστασίας, οι συστάδες εντός των πυρήνων τέθηκαν εκτός δασικής εκμετάλλευσης και τα δασοκομικά μέτρα εφαρμόζονται στις συστάδες της περιφερειακής ζώνης με παρεμβάσεις εναρμονισμένες χωρικά και χρονικά με τις ανάγκες διαβίωσης των αρπακτικών. Για τη διαχείριση των ζωνών Α1 και Α2 (πυρήνες), η ΚΥΑ 35633/2006 προβλέπει τη σύνταξη ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου Πυρήνων. Από το 2005, που έληξε το προηγούμενο δεκαετές Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο, μέχρι και σήμερα, δεν έχει συνταχθεί Διαχειριστικό Σχεδίου Πυρήνων, με αποτέλεσμα την απουσία εξειδικευμένης διαχείρισης στη ζώνη Α και κατά συνέπεια την εξάπλωση του πεύκου και τη σταδιακή κάλυψη με πυκνή βλάστηση των δασικών διακένων που είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση των αρπακτικών πουλιών.

 

Η Δ/νση Δασών νομού Έβρου έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων, για τους πυρήνες (ζώνη Α) και την περιφερειακή ζώνη (ζώνη Β) εντός του 2014, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και το WWF Ελλάς, με τη συμβολή του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ (Εργαστήριο Άγριας Πανίδας) καθώς και του τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  του ΔΠΘ.

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο προγράμματος INTERREG με θέμα “Ανοιχτά πρωτόκολλα και εργαλεία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εθελοντικών οργανώσεων στον τομέα της πολιτικής προστασίας έναντι φυσικών καταστροφών (Δασικών Πυρκαγιών) στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία – OUTLAND” υλοποιήθηκε η σύνταξη οδηγού για τη δασική διαχείριση της δασικής βλάστησης με σκοπό την αντιπυρική προστασία περιμετρικά του οικισμού της Δαδιάς.