Ιστορικό

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου θεσμοθετήθηκε το 1999 με τον Ν. 2742/1999 και ιδρύθηκε το 2002 ως μέρος του δικτύου των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών που δημιουργήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) και έχει σαν έδρα το Κέντρο Ενημέρωσης στην Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. και έχει 3ετή θητεία η οποία μπορεί να παρατείνεται με πολιτική απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

Ο Φορέας Διαχείρισης ξεκίνησε να λειτουργεί ουσιαστικά τον Απρίλιο του 2005, όταν και εγκρίθηκε το Τεχνικό Δελτίο του από το ΕΠΠΕΡ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον). Η χρηματοδότηση των δράσεων του Φορέα από το ΕΠΠΕΡ διήρκεσε από το 2005 έως το 2009 ενώ από το 2010 μέχρι και σήμερα συνεχίζεται μέσω του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) με το νέο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο.

Οι κύριοι σκοποί του Φορέα Διαχείρισης είναι η προστασία, η διαχείριση και η ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου και οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω δράσεων όπως η επιστημονική παρακολούθηση των στοιχείων της βιοποικιλότητας (είδη πανίδας, χλωρίδας και άλλων πολύτιμων στοιχείων της περιοχής), η επόπτευση-φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, η πληροφόρηση των χρηστών και των επισκεπτών, καθώς και η υλοποίηση εκδηλώσεων και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επιτελεί δε, συντονιστικό ρόλο στις δραστηριότητες των τοπικών αρμόδιων φορέων που σχετίζονται με την προστασία, διαχείριση και τουριστική ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου