Προστασία αρπακτικών πουλιών

Η πλειονότητα των φωλιών Μαυρόγυπα βρίσκεται εντός της ζώνης Α όπως ορίζεται από την ΚΥΑ 35633/2006. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με επαρκή φύλαξη μπορεί να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση της όχλησης στις περιοχές φωλιάσματος του είδους καθώς και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων σε αυτές τις περιοχές.
Επιπλέον, η ΚΥΑ 35633/2006 προβλέπει την απαγόρευση επεμβάσεων στη βλάστηση σε ακτίνα 50μ από τις φωλιές των αρπακτικών πουλιών και των επεμβάσεων που αλλοιώνουν τη δομή και τη συγκρότηση των συστάδων και το τοπίο του περιβάλλοντος χώρου σε ακτίνα 200 μ. από τις φωλιές, καθώς και μία σειρά άλλων μέτρων που έχουν ως στόχο την προστασία των αρπακτικών πουλιών.
Πέρα από τις ζώνες φωλιάσματος γίνεται προσπάθεια για την προστασία των πουλιών και στην ευρύτερη ζώνη όπου κινούνται. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί για την υλοποίηση τεχνικών έργων στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠ (πχ ΑΙΟΠΑ, αμμοληψίες, εγκατάσταση κεραιών κλπ) καθώς και για τη χρήση του χώρου από ερευνητές, φωτογράφους κλπ.
Στην προστασία των πουλιών συμβάλλει επίσης και η συστηματική παρακολούθηση των φωλιών στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καθώς καθίσταται δυνατή η έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα.