Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έως τις 07…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Νομικής Υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο…

Διακήρυξη για Προμήθεια Δορυφορικών Πομπών

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε διακήρυξη για την προμήθεια δορυφορικών πομπών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα…

Διόρθωση σχετικά με την ώρα αποσφράγισης προσφορών για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα…

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια ιματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την προμήθεια ιματισμού από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους…