Είδη Θηλαστικών

A/A Είδος Ελληνική Ονομασία Αγγλική ονομασία Τάξη
1 Erinaceus concolor / roumanicus (Martin, 1838) Σκατζόχοιρος Eastern hedgehog Erinaceomorpha
2 Neomys anomalus (Cabrera, 1907) Βαλτομυγαλή Miller’s water shrew Soricomorpha
3 Crocidura leucodon (Hermann, 1780) Χωραφομυγαλή Bi-coloured white-toothed shrew Soricomorpha
4 Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) Κηπομυγαλή Lesser white-toothed shrew Soricomorpha
5 Suncus etruscus (Savi, 1822) Ετρουσκομυγαλή Pygmy white-toothed shrew Soricomorpha
6 Talpa europaea (Linnaeus, 1758) Ασπάλακας Common mole Soricomorpha
7 Rhinolophus blasii (Peters,1866) Ρινόλοφος του Μπλάζιους Blasius’s horseshoe bat Chiroptera
8 Rhinolophus euryale (Blasius, 1853) Μεσορινόλοφος Mediterranean horseshoe bat Chiroptera
9 Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) Τρανορινόλοφος Greater horseshoe bat Chiroptera
10 Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) Μικρορινόλοφος Lesser horseshoe bat Chiroptera
11 Rhinolophus mehelyi (Matchie, 1901) Ρινόλοφος του Mehely Mehely’s horseshoe bat Chiroptera
12 Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) Μυωτίδα του Bechstein Bechstein’s bat Chiroptera
13 Myotis blythii (Tomes, 1857) Μικρομυωτίδα Lesser mouse-eared bat Chiroptera
14 Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837) Ποδαρομυωτίδα Long-fingered bat Chiroptera
15 Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) Μυώτις του Daubenton Daubenton’s bat Chiroptera
16 Myotis emarginatus (E. Geoffroy, 1806) Πυρρομυωτίδα Geoffroy’s bat Chiroptera
17 Myotis myotis (Borkhausen, 1797) Τρανομυωτίδα Greater mouse-eared bat Chiroptera
18 Myotis (mystacinus) aurascens (Kuhl, 1817) Μουστακομυωτίδα Whiskered bat Chiroptera
19 Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) Λευκονυχτερίδα Kuhl’s pipistrelle Chiroptera
20 Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) Νυχτερίδα του Ναθούσιους Nathusius pipistrelle Chiroptera
21 Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) Νανονυχτερίδα Pipistrelle bat Chiroptera
22 Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825) Μικρονυχτερίδα Soprano pipistrelle Chiroptera
23 Pipistrellus (Hypsugo) savii (Bonaparte, 1837) Βουνονυχτερίδα Savi’s pipistrelle Chiroptera
24 Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780) Μεγάλος νυκτοβάτης Greater Noctule Chiroptera
25 Nyctalus noctula (Schreber, 1774) Νυχτοβάτης Noctule Chiroptera
26 Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817) Μικρονυκτοβάτης Leisler’s bat Chiroptera
27 Eptesicus serotinus (Schreber, 1774) Τρανονυχτερίδα Serotine Chiroptera
28 Plecotus austriacus (J. Fischer, 1829) Μεσογειακή ωτονυχτερίδα Grey long-eared bat Chiroptera
29 Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) Πτερυγονυχτερίδα Schreiber’s bat Chiroptera
30 Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814) Νυχτονόμος European free-tailed bat Chiroptera
31 Lepus europaeus (Pallas, 1778) Λαγός Brown hare Lagomorpha
32 Sciurus vulgaris (Linnaeus, 1758) Σκίουρος Red squirrel Rodentia
33 Spermophilus citellus (Linnaeus, 1766) Λαγόγυρος European souslik Rodentia
34 Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) Νανοκρικετός Grey hamster Rodentia
35 Clethrionomys glareolus/ Myodes glareolus (Schreber, 1780) Δασοσκαπτοπόντικας Bank vole Rodentia
36 Arvicola terrestris (Linnaeus, 1758) Νεροαρουραίος Water vole Rodentia
37 Microtus rossiaemeridionalis/M. levis or/and M. guentheri Αρουραίος Sibling/Guenther’s vole Rodentia
38 Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) Κρικοποντικός Yellow-necked mouse Rodentia
39 Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758) Δασοποντικός Wood mouse Rodentia
40 Rattus rattus (Linnaeus, 1758) Μαυροποντικός Black rat Rodentia
41 Mus musculus /domesticus (M.musculus domesticus) Σταχτοποντικός Western/Eastern house mouse Rodentia
42 Mus macedonicus or / and M. europaeus Ποντικός Balkan Short-tailed mouse Rodentia
43 Glis glis (Linnaeus, 1766) Δασομυωξός Fat dormouse Rodentia
44 Dryomys nitedula (Pallas, 1778) Δενδρομυωξός Forest dormouse Rodentia
45 Canis aureus (Linnaeus, 1758) Τσακάλι Golden jackal Carnivora
46 Canis lupus (Linnaeus, 1758) Λύκος Wolf Carnivora
47 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) Αλεπού Red fox Carnivora
48 Ursus arctos (Linnaeus, 1758) Καφέ αρκούδα Brown bear Carnivora
49 Mustela nivalis (Linnaeus, 1766) Νυφίτσα Weasel Carnivora
50 Mustela putorius (Linnaeus, 1758) Βρωμοκούναβο Western polecat Carnivora
51 Martes foina (Erxleben, 1777) Πετροκούναβο Stone marten Carnivora
52  Martes martes (Linnaeus, 1758) Κουνάβι Pine marten Carnivora
53 Vormela peregusna (Güldenstaedt, 1770)  Στικτοϊκτίδα Marbled polecat Carnivora
54 Meles meles (Linnaeus, 1758) Ασβός Badger Carnivora
55 Lutra lutra (Linnaeus, 1758) Βίδρα Otter Carnivora
56 Felis silvestris (Schreber, 1775) Αγριόγατα Wildcat Carnivora
57 Lynx lynx (Linnaeus, 1758) Λύγκας Lynx Carnivora
58 Sus scrofa (Linnaeus, 1758) Αγριογούρουνο Wild boar Artiodactyla
59 Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) Ελάφι Red deer Artiodactyla
60 Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) Ζαρκάδι Roe deer Artiodactyla
61 Rupicapra rupicapra (Bonaparte, 1845) Αγριόγιδο Alpine chamois Artiodactyla