Ασπόνδυλα

Α/Α Είδος Οικογένεια Τάξη Oμοταξία Βιβλιογραφική αναφορά
1 Potamon ibericum (Bieberstein, 1808) Potamidae Decapoda Malacostraca G. Catsadorakis based on Bechev 2004
2 Scytodes thoracica (Latreille, 1802) Araneae Arachnida
Deltsev et al. 2004
3 Steatoda castanea (Clerck, 1757) Araneae Arachnida
4 Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Araneae Arachnida
5 Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Araneae Arachnida
6 Araneus diadematus (Clerck, 1757) Araneae Arachnida
7 Cyclosa conica (Pallas, 1772) Araneae Arachnida
8 Cyclosa sierrae (Simon, 1870) Araneae Arachnida
9 Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Araneae Arachnida
10 Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Araneae Arachnida
11 Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) Araneae Arachnida
12 Tegenaria domestica (Clerck, 1757) Araneae Arachnida
13 Runcinia grammica (C. L. Koch, 1837) Araneae Arachnida
14 Saitis tauricus (Kulczyński, 1905) Araneae Arachnida
15 Lithobius (Sigibius) vizicae (Ribarov, 1987) Lithobiidae Lithobiomorpha Chilopoda
Stoev 2004
16 Henia (Turkophilus) porosa (Verhoeff, 1941) Dignathodontidae Lithobiomorpha Chilopoda
17 Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) Odonata Insecta
Marinov 2004
18 Calopteryx splendens (Harris, 1782) Odonata Insecta
19 Epallage fatime (Charpentier, 1840) Odonata Insecta
20 Chalcolestes parvidens (Artobolevski, 1929) Odonata Insecta
21 Lestes barbarus (Fabricius, 1798) Odonata Insecta
22 Lestes dryas (Kirby, 1890) Odonata Insecta
23 Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) Odonata Insecta
24 Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) Odonata Insecta
25 Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) Odonata Insecta
26 Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Odonata Insecta
27 Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) Odonata Insecta
28 Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) Odonata Insecta
29 Coenagrion pulchellum (Van der Linden, 1825) Odonata Insecta
30 Cercion lindeni (Sélys, 1840) Odonata Insecta
31 Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) Odonata Insecta
32 Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) Odonata Insecta
33 Aeshna affinis (Van der Linden, 1823) Odonata Insecta
34 Aeshna isosceles (Müller, 1767) Odonata Insecta
35 Anax imperator (Leach, 1815) Odonata Insecta
36 Anax parthenope (Sélys, 1839) Odonata Insecta
37 Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845) Odonata Insecta
38 Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) Odonata Insecta
39 Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) Odonata Insecta
40 Cordulegaster picta (Sélys, 1854) Odonata Insecta
41 Somatochlora meridionalis (Nielsen, 1935) Odonata Insecta
42 Somatochlora borisi (Marinov, 2001) Odonata Insecta
43 Libellula fulva (Müller, 1764) Odonata Insecta
44 Libellula depressa (Linnaeus, 1758) Odonata Insecta
45 Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) Odonata Insecta
46 Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) Odonata Insecta
47 Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1848) Odonata Insecta
48 Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) Odonata Insecta
49 Crocothemis erythraea (Brullι, 1832) Odonata Insecta
50 Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Odonata Insecta
51 Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840) Odonata Insecta
52 Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) Odonata Insecta
53 Venustoraphidia nigricollis (Albarda, 1891) Raphidiidae Raphidioptera Insecta
Popov 2004
54 Nemoptera sinuata (Olivier, 1811) Nemopteridae Neuroptera Insecta
55 Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1771) Myrmeleontidae Neuroptera Insecta
56 Mantis religiosa Mantidae Mantodea Insecta
G. Catsadorakis, pers.obs.
57 Empusa fasciata Empusidae Mantodea Insecta
58 Tylopsis lilifolia (Fabricius, 1973) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
Kati 2001, Kati & Willemse 2001
59 Acrometopa servillea (Brullé, 1832) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
60 Poecilimon zwicki (Ramme, 1939) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
61 Poecilimon brunneri (Frivaldsky, 1867) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
62 Conocephalus hastatus (Charpentier, 1825) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
63 Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
64 Decticus verrucivorus(Linnaeus, 1758) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
65 Platycleis intermedia (Serville, 1839) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
66 Platycleis escalerai (Bolivar, 1899) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
67 Platycleis incerta (Brunner von Wattenwyl, 1882) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
68 Platycleis (Sepiana) sepium (Yersin, 1854) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
69 Pholidoptera aptera (Fabricius, 1793) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
70 Metrioptera oblongicollis (Brunner von Wattenwyl, 1882) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
71 Bucephaloptera bucephala (Brunner von Wattenwyl, 1882) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
72 Pterolepis (Rhacocleis) germanica (Herrich-Schaeffer, 1840) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
73 Saga campbelli (Uvarov, 1921) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
74 Callimenus macrogaster (Lefebvre, 1831) Tettigoniidae Orthoptera/Ensifera Insecta
75 Gryllus campestris (Linnaeus, 1758) Gryllidae Orthoptera/Ensifera Insecta
76 Melanogryllus desertus (Pallas, 1771) Gryllidae Orthoptera/Ensifera Insecta
77 Gryllomorpha dalmatina (Ocskay, 1832) Gryllidae Orthoptera/Ensifera Insecta
78 Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763) Gryllidae Orthoptera/Ensifera Insecta
79 Paranocarodes chopardi (Pechev 1965) Pamphagidae Orthoptera/Caelifera Insecta
80 Pezotettix giornae (Rossi, 1794) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
81 Calliptamus barbarus (Costa, 1836) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
82 Paracaloptenus caloptenoides (Brunner von Wattenwyl, 1861) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
83 Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
84 Acrida ungarica (Herbst, 1786) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
85 Locusta migratoria (Fabricius, 1781) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
86 Oedaleus decorus (Germar, 1826) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
87 Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
88 Oedipoda germanica (Latreille, 1804) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
89 Oedipoda miniata (Pallas, 1771) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
90 Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
91 Acrotylus insubricus (Scopoli, 1786) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
92 Acrotylus patruelis(Herrich-Schaeffer, 1838) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
93 Aiolopus strepens(Latreille, 1804) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
94 Chrysochraon dispar (Germar, 1831-1835) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
95 Dociostaurus maroccanus (Thunberg, 1815) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
96 Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
97 Omocestus minutes (Brullé, 1832) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
98 Omocestus petraeus (Brisout, 1855) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
99 Chorthippus bornhalmi (Harz, 1971) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
100 Chorthippus parallelus (Brullé, 1832) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
101 Euchortippus declivus(Brisout, 1848) Acrididae Orthoptera/Caelifera Insecta
102 Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779) Carabidae Coleoptera Insecta
Gueorguiev 2004
103 Carabus (Archicarabus) montivagus montivagus (Palliardi, 1825) Carabidae Coleoptera Insecta
104 Carabus (Pachystus) graecus morio (Mannerheim, 1830) Carabidae Coleoptera Insecta
105 Carabus (Procrustes) coriaceus cerisyi (Dejean, 1826) Carabidae Coleoptera Insecta
106 Trechus (Trechus) quadristriatus (Schrank, 1781) Carabidae Coleoptera Insecta
107 Harpalus (Harpalus) saxicola (Dejean, 1829) Carabidae Coleoptera Insecta
108 Harpalus (Harpalus) serripes serripes (Quensel, 1806) Carabidae Coleoptera Insecta
109 Syntomus obscuroguttatus (Duftschmid, 1812) Carabidae Coleoptera Insecta
110 Calathus (Calathus) fuscipes (Goeze, 1777) s.l. Carabidae Coleoptera Insecta
111 Calathus (Neocalathus) cinctus (Motschulsky, 1850) Carabidae Coleoptera Insecta
112 Laemostenus (Pristonychus) cimmerius (Fischer von Waldheim, 1823) s.l. Carabidae Coleoptera Insecta
113 Trechus (Trechus) quadristriatus (Schrank, 1781) Carabidae Coleoptera Insecta
Argyropoulou et al. 2005
114 Calathus (Calathus) fuscipes latus (Audinet-Serville, 1821) Carabidae Coleoptera Insecta
115 Carabus (Procrustes) coriaceus cerisyi (Dejean, 1826) Carabidae Coleoptera Insecta
116 Laemostenus (Pristonychus) cimmerius weiratheri (Müller, 1931) Carabidae Coleoptera Insecta
117 Notiophilus (Latviaphilus) biguttatus (Fabricius, 1779) Carabidae Coleoptera Insecta
118 Calathus (Neocalathus) cinctus (Motschulsky, 1850) Carabidae Coleoptera Insecta
119 Carabus (Pachystus) graecus morio (Mannerheim, 1830) Carabidae Coleoptera Insecta
120 Carabus (Archicarabus) montivagus (Palliardi, 1825) Carabidae Coleoptera Insecta
121 Oxytelus sp. Staphylinidae Coleoptera Insecta
122 Ocypus integer (Abeille, 1900) Staphylinidae Coleoptera Insecta
123 Pseudocypus (s. str.) mus (Brulle,1832) Staphylinidae Coleoptera Insecta
124 Ocalea sp. Staphylinidae Coleoptera Insecta
125 Pseudocypus (s. str.) cupreus (Rossi, 1790) Staphylinidae Coleoptera Insecta
126 Melolontha melolontha (Linnaeus,1758) Scarabaeidae Coleoptera Insecta
127 Dorcadion sp. Cerambycidae Coleoptera Insecta
128 Dorcadion cf. pedestre (Poda, 1761) Cerambycidae Coleoptera Insecta
129 Rhyacophila polonica (McLachlan, 1879) Rhyacophilidae Trichoptera Insecta
Kumanski 2004
130 Rhyacophila tristis (Pictet, 1834) Rhyacophilidae Trichoptera Insecta
131 Agapetus delicatulus (McLachlan, 1884) Glossosomatidae Trichoptera Insecta
132 Synagapetus iridipennis (McLachlan, 1879) Glossosomatidae Trichoptera Insecta
133 Hydroptila vichtaspa (Schmid, 1959) Hydroptilidae Trichoptera Insecta
134 Wormaldia asterusia (Malicky, 1972) Philopotamidae Trichoptera Insecta
135 Philopotamus montanus (Donovan, 1813) Philopotamidae Trichoptera Insecta
136 Wormaldia charalambi (Malicky, 1980) Philopotamidae Trichoptera Insecta
137 Wormaldia subnigra (McLachlan, 1865) Philopotamidae Trichoptera Insecta
138 Wormaldia occipitalis (Pictet, 1834) Philopotamidae Trichoptera Insecta
139 Lype reducta (Hagen, 1868) Psychomyiidae Trichoptera Insecta
140 Tinodes kimminsi (Sykora, 1962) Psychomyiidae Trichoptera Insecta
141 Tinodes pallidulus (McLachlan, 1878) Psychomyiidae Trichoptera Insecta
142 Tinodes waeneri (Linnaeus, 1758) Psychomyiidae Trichoptera Insecta
143 Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) Polycentropodidae Trichoptera Insecta
144 Polycentropus ierapetra (Malicky, 1972) Polycentropodidae Trichoptera Insecta
145 Stenophylax mitis (McLachlan, 1875) Limnephilidae Trichoptera Insecta
146 Micropterna caesareica (Schmid, 1959) Limnephilidae Trichoptera Insecta
147 Beraea tschundra (Malicky, 1977) Beraeidae Trichoptera Insecta
148 Ernodes articularis (Pictet, 1834) Beraeidae Trichoptera Insecta
149 Oecismus monedula (Hagen, 1859) Sericostomatidae Trichoptera Insecta
150 Calamoceras illiesi (Malicky & Kumanski, 1974) Calamoceratidae Trichoptera Insecta
151 Athripsodes longispinosus (Martynov, 1909) Leptoceridae Trichoptera Insecta
152 Adicella altandroconia (Botosaneanu Novak, 1965) Leptoceridae Trichoptera Insecta
153 Adicella balcanica (Botosaneanu Novak, 1965) Leptoceridae Trichoptera Insecta
154 Adicella syriaca (Ulmer, 1907) Leptoceridae Trichoptera Insecta
155 Mystacides azurea (Linnaeus, 1761) Leptoceridae Trichoptera Insecta
156 Triodia amasinus dobrogensis (Caradja, 1932) Hepialidae Lepidoptera Insecta
Beshkov & Wegner 2004
157 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758) Zygaenidae Lepidoptera Insecta
158 Lasiocampa trifolii ([Denis & Schiffermüller], 1775) Lasiocampidae Lepidoptera Insecta
159 Lemonia balcanica (Herrich-Schäffer, 1847) Lemoniidae Lepidoptera Insecta
160 Hemaris croatica (Esper, 1779) Sphingidae Lepidoptera Insecta
161 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758) Sphingidae Lepidoptera Insecta
162 Symatophorima diluta ([Denis & Schiffermüller], 1775) Drepanidae Lepidoptera Insecta
163 Pachycnemia tibiaria (Rambur, 1829) Geometridae Lepidoptera Insecta
164 Peribatodes umbraria (Hübner, 1809) Geometridae Lepidoptera Insecta
165 Peribatodes correptaria (Zeller, 1847) Geometridae Lepidoptera Insecta
166 Selidosema plumaria (Denis & Schiffermüller, 1775) Geometridae Lepidoptera Insecta
167 Ascotis selenaria (Denis & Schiffermüller, 1775) Geometridae Lepidoptera Insecta
168 Gnophos sartata (Treitschke, 1827) Geometridae Lepidoptera Insecta
169 Xenochlorodes olympiaria (Herrich-Schäffer, 1852) Geometridae Lepidoptera Insecta
170 Timandra comae (Schmidt, 1931) Geometridae Lepidoptera Insecta
171 Idaea camparla (Herrich-Schäffer, 1852) Geometridae Lepidoptera Insecta
172 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermüller, 1775) Geometridae Lepidoptera Insecta
173 Nebula salicata (Denis & Schiffermüller, 1775) Geometridae Lepidoptera Insecta
174 Nebula ablutaria (Boisduval, 1840) Geometridae Lepidoptera Insecta
175 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermüller, 1775) Geometridae Lepidoptera Insecta
176 Prodotis stolida (Fabricius, 1775) Noctuidae Lepidoptera Insecta
177 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermüller, 1775) Noctuidae Lepidoptera Insecta
178 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758) Noctuidae Lepidoptera Insecta
179 Acontia lucida (Hufnagel, 1766) Noctuidae Lepidoptera Insecta
180 Praestilbia armeniaca (Staudinger, 1892) Noctuidae Lepidoptera Insecta
181 Episema tersa (Denis & Schiffermller, 1775) Noctuidae Lepidoptera Insecta
182 Episema korsakovi (Christoph, 1885) Noctuidae Lepidoptera Insecta
183 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758) Noctuidae Lepidoptera Insecta
184 Mesogona acetosellae ([Denis & Schiffermüller, 1775) Noctuidae Lepidoptera Insecta
185 Conistra veronicae (Hübner, 1813) Noctuidae Lepidoptera Insecta
186 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758) Noctuidae Lepidoptera Insecta
187 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766) Noctuidae Lepidoptera Insecta
188 Lampra fimbriata (Schreber, 1759) Noctuidae Lepidoptera Insecta
189 Euschesis tertia (von Mentzer, Moberg & Fibiger, 1991) Noctuidae Lepidoptera Insecta
190 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermüller, 1775) Noctuidae Lepidoptera Insecta
191 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermüller, 1775) Noctuidae Lepidoptera Insecta
192 Xestia cohaesa (Herrich-Schäffer, 1849) Noctuidae Lepidoptera Insecta
193 Agrotis puta (Hübner, 1803) Noctuidae Lepidoptera Insecta
194 Euproctis chryssorrhoea (Linnaeus, 1758) Lymantriidae Lepidoptera Insecta
195 Dysauxes famula pontica (Friese, 1959) Arctiidae Lepidoptera Insecta
196 Iphiclides podalirius Papilionidae Lepidoptera Insecta
Grill and Cleary 2003, Beshkov & Wegner 2004, L. Pamperis-pers.comm; compiled with the help of L. Pamperis
197 Papilio machaon Papilionidae Lepidoptera Insecta
198 Zerynthia cerisy Papilionidae Lepidoptera Insecta
199 Anthocharis cardamines Pieridae Lepidoptera Insecta
200 Aporia crataegi Pieridae Lepidoptera Insecta
201 Pieris mannii Pieridae Lepidoptera Insecta
202 Pieris brassicae Pieridae Lepidoptera Insecta
203 Pieris napi Pieridae Lepidoptera Insecta
204 Pieris rapae Pieridae Lepidoptera Insecta
205 Colias croceus Pieridae Lepidoptera Insecta
206 Euchloe ausonia Pieridae Lepidoptera Insecta
207 Gonepteryx cleopatra Pieridae Lepidoptera Insecta
208 Gonepteryx rhamni Pieridae Lepidoptera Insecta
209 Leptidea duponcheli Pieridae Lepidoptera Insecta
210 Leptidea sinapis Pieridae Lepidoptera Insecta
211 Pontia chloridice Pieridae Lepidoptera Insecta
212 Pontia edusa Pieridae Lepidoptera Insecta
213 Agrodiaetus admetus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
214 Agrodiaetus amandus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
215 Polyommatus thersites Lycaenidae Lepidoptera Insecta
216 Aricia agestis Lycaenidae Lepidoptera Insecta
217 Callophrys rubi Lycaenidae Lepidoptera Insecta
218 Celastrina argiolus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
219 Cyaniris semiargus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
220 Glaucopsyche alexis Lycaenidae Lepidoptera Insecta
221 Lycaena alciphron Lycaenidae Lepidoptera Insecta
222 Lycaena ottomanus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
223 Lycaena phlaeas Lycaenidae Lepidoptera Insecta
224 Lycaena thersamon Lycaenidae Lepidoptera Insecta
225 Lycaena tityrus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
226 Meleageria daphnis Lycaenidae Lepidoptera Insecta
227 Plebeius argus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
228 Plebeius pylaon Lycaenidae Lepidoptera Insecta
229 Plebeius agestis Lycaenidae Lepidoptera Insecta
230 Polyommatus thersites Lycaenidae Lepidoptera Insecta
231 Polyommatus bellargus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
232 Polyommatus icarus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
233 Pseudophilotes vicrama Lycaenidae Lepidoptera Insecta
234 Neozephyrus quercus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
235 Satyrium acaciae Lycaenidae Lepidoptera Insecta
236 Satyrium ilicis Lycaenidae Lepidoptera Insecta
237 Tarucus balkanicus Lycaenidae Lepidoptera Insecta
238 Aricia anteros Lycaenidae Lepidoptera Insecta
239 Brenthis daphne Nymphalidae Lepidoptera Insecta
240 Brenthis hecate Nymphalidae Lepidoptera Insecta
241 Aglais urticae Nymphalidae Lepidoptera Insecta
242 Argynnis pandora Nymphalidae Lepidoptera Insecta
243 Argynnis paphia Nymphalidae Lepidoptera Insecta
244 Euphydryas aurinia Nymphalidae Lepidoptera Insecta
245 Inachis io Nymphalidae Lepidoptera Insecta
246 Issoria lathonia Nymphalidae Lepidoptera Insecta
247 Limenitis reducta Nymphalidae Lepidoptera Insecta
248 Melitaea cinxia Nymphalidae Lepidoptera Insecta
249 Melitaea didyma Nymphalidae Lepidoptera Insecta
250 Melitaea phoebe Nymphalidae Lepidoptera Insecta
251 Melitaea trivia Nymphalidae Lepidoptera Insecta
252 Nymphalis polychloros Nymphalidae Lepidoptera Insecta
253 Polygonia c-album Nymphalidae Lepidoptera Insecta
254 Vanessa atalanta Nymphalidae Lepidoptera Insecta
255 Vanessa cardui Nymphalidae Lepidoptera Insecta
256 Arethusana arethusa Nymphalidae Lepidoptera Insecta
257 Coenonympha arcania Nymphalidae Lepidoptera Insecta
258 Coenonympha leander Nymphalidae Lepidoptera Insecta
259 Coenonympha pamphilus Nymphalidae Lepidoptera Insecta
260 Hipparchia volgensis Nymphalidae Lepidoptera Insecta
261 Chazara briseis Nymphalidae Lepidoptera Insecta
262 Hipparchia fagi Nymphalidae Lepidoptera Insecta
263 Hipparchia syriaca Nymphalidae Lepidoptera Insecta
264 Brintesia circe Nymphalidae Lepidoptera Insecta
265 Kirinia roxelana Nymphalidae Lepidoptera Insecta
266 Lasiommata maera Nymphalidae Lepidoptera Insecta
267 Lasiommata megera Nymphalidae Lepidoptera Insecta
268 Maniola jurtina Nymphalidae Lepidoptera Insecta
269 Melanargia galathea Nymphalidae Lepidoptera Insecta
270 Hipparchia fatua Nymphalidae Lepidoptera Insecta
271 Hipparchia statilinus Nymphalidae Lepidoptera Insecta
272 Carcharodus alceae Hesperiidae Lepidoptera Insecta
273 Carcharodus orientalis Hesperiidae Lepidoptera Insecta
274 Carcharodus alceae Hesperiidae Lepidoptera Insecta
275 Carcharodus floccifera Hesperiidae Lepidoptera Insecta
276 Gegenes pumilio Hesperiidae Lepidoptera Insecta
277 Pyrgus armoricanus Hesperiidae Lepidoptera Insecta
278 Pyrgus sidae Hesperiidae Lepidoptera Insecta
279 Spialia orbifer Hesperiidae Lepidoptera Insecta
280 Thymelicus acteon Hesperiidae Lepidoptera Insecta
281 Thymelicus sylvestris Hesperiidae Lepidoptera Insecta
282  Argynnis niobe * Hesperiidae Lepidoptera Insecta Zografou, K., Kati, V., Grill, A., Wilson, R.J., Tzirkalli, E., Pamperis, L.N., Halley, J.M., 2014. Signals of climate change in butterfly communities in a mediterranean protected area. PLoS One 9, 1–9. doi:10.1371/journal.pone.0087245
283 Carcharodus lavatherae Hesperiidae Lepidoptera Insecta
284  Erynnis tages * Hesperiidae Lepidoptera Insecta
285  Favonius quercus Hesperiidae Lepidoptera Insecta
286  Hipparchia senthes Hesperiidae Lepidoptera Insecta
287  Iolana iolas Hesperiidae Lepidoptera Insecta
288  Leptotes pirithous Hesperiidae Lepidoptera Insecta
289  Libythea celtis Hesperiidae Lepidoptera Insecta
290  Maculinea arion * Lycaenidae Lepidoptera Insecta
291  Melanargia larissa * Lycaenidae Lepidoptera Insecta
292  Nymphalis antiopa Nymphalidae Lepidoptera Insecta
293  Ochlodes sylvanus Nymphalidae Lepidoptera Insecta
294  Pararge aegeria Papilionidae Lepidoptera Insecta
295  Parnassius mnemosyne Papilionidae Lepidoptera Insecta
296  Polyommatus icarus Pieridae Lepidoptera Insecta
297  Pyrgus malvae Pieridae Lepidoptera Insecta
298  Pyrgus serratulae Pieridae Lepidoptera Insecta
299  Thymelicus lineola Pieridae Lepidoptera Insecta
300  Zerynthia polyxena Pieridae Lepidoptera Insecta