Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

Προκήρυξη Σύμβασης για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος, πυλώνες υψηλής και μέσης τάσης, αιολικά πάρκα) ως προς τα είδη χαρακτηρισμού

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό για τη Χαρτογράφηση Ευαισθησίας Γραμμικών Υποδομών (δίκτυα μεταφοράς ρεύματος,…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή οικονομικών προσφορών στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έως τις 19…

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με…

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4 με διπλή καμπίνα

Ο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –…

Τελική ημερίδα προγράμματος Interreg FOR-PRO

Την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του έργου «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» με ακρωνύμιο FOR – PRO, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας…

Αναστολή ξεναγήσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, εναρμονισμένος με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας έναντι του κορονοιού COVID-19, αναστέλλει τη λειτουργία της ξενάγησης στο Παρατηρητήριο των αρπακτικών πουλιών, μέχρι νεοτέρας.

Ξεναγήσεις στο παρατηρητήριο αρπακτικών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Κέντρου Ενημέρωσης παρακαλούνται οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται να έρθουν να κλείνουν ραντεβού μέσω τηλεφώνου. Το τηλέφωνο που μπορούν να απευθύνονται είναι το 2554032202 καθημερινά 08:00 – 16:00. Οι…