Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4Χ4 με διπλή καμπίνα

Ο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –…

Τελική ημερίδα προγράμματος Interreg FOR-PRO

Την Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τελική ημερίδα του έργου «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» με ακρωνύμιο FOR – PRO, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας…

Αναστολή ξεναγήσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, εναρμονισμένος με τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας έναντι του κορονοιού COVID-19, αναστέλλει τη λειτουργία της ξενάγησης στο Παρατηρητήριο των αρπακτικών πουλιών, μέχρι νεοτέρας.

Ξεναγήσεις στο παρατηρητήριο αρπακτικών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Κέντρου Ενημέρωσης παρακαλούνται οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται να έρθουν να κλείνουν ραντεβού μέσω τηλεφώνου. Το τηλέφωνο που μπορούν να απευθύνονται είναι το 2554032202 καθημερινά 08:00 – 16:00. Οι…

Δελτίο Τύπου: Η επόμενη μέρα μετά την πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

Δαδιά, 5 Οκτωβρίου 2020 Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχει πια σβήσει από το Σάββατο, και χάρη στην αποτελεσματική παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου…

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε διακήρυξη για την προμήθεια δορυφορικών πομπών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα…

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του έργου «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία του άρθρου…

Διακήρυξη για Προμήθεια Δορυφορικών Πομπών

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε διακήρυξη για την προμήθεια δορυφορικών πομπών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα…

Διευκρίνιση και αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (ΑΔΑΜ 20PROC006306317)

Διευκρινίζεται ότι στο ΤΕΥΔ που θα υποβληθεί για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (Παράρτημα ΙΙ του διαγωνισμού), στο Μέρος IV, Β: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο δεύτερο πεδίο, θα…