Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

Διόρθωση σχετικά με την ώρα αποσφράγισης προσφορών για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα…

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια ιματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την προμήθεια ιματισμού από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

Ανακοίνωση 22/01/2020. Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του έργου “Προμήθεια Ιματισμού” μετατίθεται για τη Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 11.00. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση…

Διόρθωση επί της Προκύρηξης Σύμβασης για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (ΑΔΑΜ 19PROC006036848, ΑΔΑ ΩΝΠΕ46Μ9Τ4-0ΚΤ)

Στο τμήμα ΙΙΙ της Προκύρηξης Σύμβασης για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών με ΑΔΑΜ 19PROC006036848 και ΑΔΑ ΩΝΠΕ46Μ9Τ4-0ΚΤ, στην παράγραφο που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο σημείο που αφορά τα απαραίτητα…

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων και…

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»

Ενημέρωση: 11/12/2019. Έχει αναρτηθεί ορθή επανάληψη για το Φύλλο Συμμόρφωσης του Τμήματος 2 του διαγωνισμού. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

783_11-11-2019_Πρόσκληση-_ιματισμός-ΟΕ-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ιματισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού

784_11-11-2019_Πρόσκληση-_τηλεσκόπιο-ΟΕ-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού, με κριτήριο την πλέον...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιάσκεψης

785_11-11-2019_Πρόσκληση-_τηλεδιάσκεψη-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου:   προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...