Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

Ανακοίνωση 22/01/2020. Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του έργου “Προμήθεια Ιματισμού” μετατίθεται για τη Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 11.00. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση…

Διόρθωση επί της Προκύρηξης Σύμβασης για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (ΑΔΑΜ 19PROC006036848, ΑΔΑ ΩΝΠΕ46Μ9Τ4-0ΚΤ)

Στο τμήμα ΙΙΙ της Προκύρηξης Σύμβασης για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών με ΑΔΑΜ 19PROC006036848 και ΑΔΑ ΩΝΠΕ46Μ9Τ4-0ΚΤ, στην παράγραφο που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο σημείο που αφορά τα απαραίτητα…

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε συνοπτικό διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων και…

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»

Ενημέρωση: 11/12/2019. Έχει αναρτηθεί ορθή επανάληψη για το Φύλλο Συμμόρφωσης του Τμήματος 2 του διαγωνισμού. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

783_11-11-2019_Πρόσκληση-_ιματισμός-ΟΕ-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια ιματισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού

784_11-11-2019_Πρόσκληση-_τηλεσκόπιο-ΟΕ-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού, με κριτήριο την πλέον...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιάσκεψης

785_11-11-2019_Πρόσκληση-_τηλεδιάσκεψη-αδαμ-αδα Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου:   προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη...

COMMON CROSS-BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION

To έργο COMMON CROSS-BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα «Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020», στον άξονα προτεραιότητας 2.Α, Θεματικό Στόχο 06, Επενδυτική Προτεραιότητα 6d, Ειδικό στόχο 5. Το έργο επικεντρώνεται…

Νεκρά πέντε σπάνια αρπακτικά πουλιά σε μόλις έναν μήνα στη Θράκη

Πέντε σπάνια αρπακτικά πουλιά βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα σε έναν μήνα από δηλητηριασμένα δολώματα, βάσει των πρώτων ενδείξεων, στη Ροδόπη και τον Έβρο, γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη διατήρηση του πληθυσμού τους και…