Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο…

Διακήρυξη για Προμήθεια Δορυφορικών Πομπών

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου έχοντας υπόψιν την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, προβαίνει σε διακήρυξη για την προμήθεια δορυφορικών πομπών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα…

Διόρθωση σχετικά με την ώρα αποσφράγισης προσφορών για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα…

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών για την προμήθεια ιματισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η αποσφράγιση των προσφορών για την προμήθεια ιματισμού από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους…

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού

Ανακοίνωση 22/01/2020. Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του έργου “Προμήθεια Ιματισμού” μετατίθεται για τη Δευτέρα 27/01/2020 και ώρα 11.00. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου: προβαίνει σε πρόσκληση…

Διόρθωση επί της Προκύρηξης Σύμβασης για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών (ΑΔΑΜ 19PROC006036848, ΑΔΑ ΩΝΠΕ46Μ9Τ4-0ΚΤ)

Στο τμήμα ΙΙΙ της Προκύρηξης Σύμβασης για την Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών με ΑΔΑΜ 19PROC006036848 και ΑΔΑ ΩΝΠΕ46Μ9Τ4-0ΚΤ, στην παράγραφο που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο σημείο που αφορά τα απαραίτητα…